VI KAN ANLÄGGNING

Vi arbetar framförallt i Västra Götaland med tyngdpunkt på gamla Skarborgs län.

anlaggningsgruppen-rondell-vindangen
1
anlaggningsgruppen-asle-skola
anlaggningsgruppen-gps-skovde

OM OSS

Anläggningsgruppen i Skaraborg (AGAB) bildades 1992 och är ett väletablerat företag inom entreprenadbranschen, mark och anläggningssektorn.

Vi sysselsätter ca 40 anställda och har resurser att utföra kvalificerade mark- och anläggningsarbeten för våra uppdragsgivare, allt från totalentreprenader till punktinsatser.

Via våra lokalkontor har vi möjligheten att kombinera högt utvecklad närservice, bra lokalkännedom och personliga kontakter.

Vårt mål är att få marknadens mest nöjda kunder, och personalen är vår viktigaste tillgång.

Vi arbetar framförallt i Västra Götalands med tyngdpunkt på gamla Skarborgs län. Huvudkontor finns i Skövde samt lokalkontor i Falköping och Lidköping.

Beställare är större och mindre byggföretag, Kommuner, Landsting, bostadsbolag och industrier m. fl.

Sedan 2019 är AGAB en del av den växande Infrea koncernen, med fokus på samhällsbyggnad (www.infrea.se)

Vision och affärsidé

Vår vision är att vi skall ha marknadens mest nöjda kunder, vår affärsidé utgör verksamhetens grundsten. Den skall hjälpa oss att hålla rätt kurs.

Anläggningsgruppen skall vara ett lokalt förankrat företag som utför mark- och anläggningsarbeten åt kommuner, landsting, statliga och privata beställare.

Vi skall skapa och ha hög kompetens samt utföra våra uppdrag med rätt kvalité, hög effektivitet och god service.

POVEL

VI ÄR ANSLUTNA OCH ARBETAR MED POVEL.
Povel dipomloggaPovel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.

Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Crawler excavator during earthwork on construction site at sunset. heavy earth mover on the construction site.

Policy

ARBETSMILJÖPOLICY

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy. Inom Anläggningsgruppen arbetar vi för att skapa trivsel och säkra arbetsplatser. Detta gör vi t ex genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättningar att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet bl.a. genom utbildning.
 • Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
 • Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
 • Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och social god.

 

KVALITETSPOLICY

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat en kvalitetspolicy. Kvalitet för Anläggningsgruppen är ett helhetsbegrepp. Målet är att inom givna tidsramar leverera färdigställda fungerande produkter och tjänster som svarar upp mot de krav som tillfredställer kundens förväntningar och behov. Vårt kvalitetssystem säkerställs genom egenkontroll, utbildning och uppföljning för en god slutprodukt. Detta gör vi genom att:

 • Tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
 • Uppfylla de krav som ställs på oss som mark- och anläggningsföretag.
 • Vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa.
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalité samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt.

MILJÖPOLICY

Vi har med utgångspunkt från företagets miljöaspekter formulerat följande miljöpolicy. Anläggningsgruppen arbetar för att minimera hot och risker mot miljön. Detta gör vi genom att:

 • Tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt.
 • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och fortlöpande utbilda medarbetarna.
 • Optimera vår resursförbrukning.
 • Arbeta aktivt med att ständiga förbättringar av miljöarbetet.
 • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Har du frågor kring hur vi arbetar? Ring oss! 0500-46 98 50