Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy. Inom Anläggningsgruppen arbetar vi för att skapa trivsel och säkra arbetsplatser. Detta gör vi t ex genom att:
• Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
• Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättningar att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet bl.a. genom utbildning.
• Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
• Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
• Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
• Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och social god.